มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุม การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุม การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ได้จัดการประชุม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยเชิญผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณะบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดประชุมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา