สืบชาตาหลวง แสดงมุทิตาจิต พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ.ดร.ณ วัดเมืองสาสตรน้อย

สืบชาตาหลวง แสดงมุทิตาจิต พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ.ดร.ณ วัดเมืองสาสตรน้อย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ชุมชน วัดเมืองสาสตรน้อย นำโดยพระครูไพจิตวีรคุณ เจ้าอาวาส นิมนต์พระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ จำนวน 59 รูป สวดเจริญพุทธมนต์สืบชาตาหลวง และแสดงมุทิตาจิต พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองสาสตรหลวง ที่ได้รับตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง (ผจล),ตราตั้งเจ้าคณะตำบลท่าศาลา-หนองป่าครั่ง (จต.) ตราตั้งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เลขาฯจอ.) มีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ชุมชน วัดเมืองสาสตรน้อย ร่วมพิธี โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ 42 วัดเมืองสาสตรน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: