คณะสงฆ์ ข้าราชการ พลังมวลชน 2 แผ่นดิน จัด“พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว” ครั้งที่ 20

คณะสงฆ์ ข้าราชการ พลังมวลชน 2 แผ่นดิน จัด“พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว” ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พระครูชลธารพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่ฮ่องไคร้ เมตตาเป็นเจ้าพิธีการ นายธนกฤต ฉันทะจำรัส นายอำเภอดอยสะเก็ด นายปิยะ คนธี ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงป่าเป้า หัวหน้าส่วนราชการ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน ศูนยห้วยฮ้องไคร้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง / เชิงดอย/แม่โป่ง/ลวงเหนือ/ อบต.ห้วยแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมมวลชน ร่วมกันจัด“พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว” ครั้งที่ 20 ในปี พุทธศักราช 2565 ในนามมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ รองอธิการบดีมอบหมายให้ พระนคร ปญฺญาวชิโร,ดร.นายชินภัทร สมุทรทัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธี โดยการจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ม่อนพระเจ้าศรีสองเมือง ขุนน้ำยอดดอยนางแก้ว เขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัชพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: