พิธีงานราตรีสโมสร การประชุมใหญ่ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2564-2565 ภาค 3360 โรตารีสากล

พิธีงานราตรีสโมสร การประชุมใหญ่ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2564-2565 ภาค 3360 โรตารีสากล

เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์พิเศษให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ภาค 3360 โรตารีสากล แก่สมาชิกสโมสรโรตารีจากทั้ง 72 แห่ง จาก 14 จังหวัดภาคเหนือตอนบน “ในพิธีงานราตรีสโมสร การประชุมใหญ่ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2564-2565 ภาค 3360 โรตารีสากล “พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ว่าการภาคที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และกล่าวต้อนรับผู้ว่าการภาครับเลือกท่านใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: