ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านฯ มทบ.32

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านฯ มทบ.32

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน 6 โครงการ หลักของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน อีกทั้งได้ให้แนวทางและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านฯ ได้แก่ โครงการบุตรทุพพลภาพของหน่วย ,
โครงการปันน้ำใจสู่ครูสมรส
และ โครงการสร้างอาชีพของกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บ ตลอดจน
ให้แนวคิดต่อยอดการผลิตผลงานและผลิตภัณฑ์ของสมาคม
เพื่อเพิ่มรายได้

ในการนี้ได้ให้นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้ากับหน่วยทหารเพื่อเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของหน่วยและของสมาคมฯเนื่องจาก หน่วยมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความ สามารถ และการสนับสนุนจากหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มการผลิตและต่อยอดการจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกำลังพลและครอบครัว พร้อมยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและกำลังใจกับประธานสมาคมแม่บ้านฯ มณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกเป็นอย่างมาก

โอกาสเดียวกันนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่งโดยหน่วยได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร อีกทั้งได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้มอบม้าของกองทัพบกให้สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ใช้ประโยชน์ ลดภาระการซื้อม้าเพื่อประกอบอาชีพรถม้าท่องเที่ยวในห้างการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา
อีกทั้งได้เพื่อสร้างรายการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และคงความสำคัญของเอกลักษณ์ “รถม้าลำปาง”ให้อยู่คู่เมืองลำปางตลอดไป

คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ขอบคุณกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านของหน่วยทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ของ สมาคมแม่บ้านทหารบกเพื่อดูแลสวัสดิการและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: