อบจ.เชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

อบจ.เชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 62 แห่ง โดยมีนายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการเตรียมความพร้อม เรื่องบุคลากร งบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ก่อนการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: