(มีคลิป) 726 ปี เมืองเชียงใหม่ รองผวจ.ฯ ประธานในพิธีทำบุญเมือง

726 ปี เมืองเชียงใหม่ รองผวจ.ฯ ประธานในพิธีทำบุญเมือง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ประจำ ณ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ สำหรับพิธีดังกล่าวมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นี้ ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 9 เหนือ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน ความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณี อันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา โดยมีการจัดหน่วยประกอบพิธี จำนวน 10 จุด (5 ประตู 4 แจ่งเมืองและ 1 ใจกลางเมือง) ในเขตพื้นที่บริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: