โรงเรียนเชตุพนศึกษา เชียงใหม่ วันทาครูและมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนเชตุพนศึกษา เชียงใหม่ วันทาครูและมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาระดับนักธรรม ตรี โท เอก ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู สร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียน เป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รูปแบบ New Normal ณ โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: