อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา และขอบเขตการศึกษา แนวคิดในการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวลที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: