(มีคลิป) รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

รองผวจ.เชียงใหม่ ประธานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตำบลสบเตี้ยะ อำเภอจอมทอง เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน สําหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมท้ังเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.

ทรงวุฒิ ทับทอง