วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประกอบพิธี “วันอาสาฬหบูชา”

วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประกอบพิธี “วันอาสาฬหบูชา”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประกอบพิธี “วันอาสาฬหบูชา”มีการเจริญพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โดยพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก เป็นองค์เทศน์ อบรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา และเวียนเทียน เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันแรกที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ,เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ,เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ,ในวันนั้น เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา