อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

อินเดียบรรยายพิเศษและมอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในเวทีการบรรยายพิเศษเรื่อง “คัมภีร์ใบลาน : มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อคนรุ่นใหม่” โดยมี Prof. Dr. Pratapanand Jha ผู้อำนวยการศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี มอบเครื่องแสกนคัมภีร์ใบลานล้านนาดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำเนาคัมภีร์ใบลานล้านนาดิจิทัลสำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์ให้แพร่หลาย และส่งเสริมให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาสูญหายไปกับกาลเวลา อันจักเป็นประโยชน์ต่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าในท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมัยใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: