Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น. ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

 

 

จว.กำแพงเพชร ได้จัดการบรรยาย ในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ไทย วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๒๐ คน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน และ นายประ
สิทธิ์ อินทรโชติ นายอำเภอขาณุฯร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อ.ขาณุลักษบุรี จว.กำแพงเพชร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย