ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-จิตอาสาตำบลโนนรัง”รณรงค์”!(กำจัด)แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย!!!

ร้อยเอ็ด-จิตอาสาตำบลโนนรัง
“รณรงค์”!(กำจัด)แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย!!!

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลายจิตอาสารพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันพุธที่ 20 เดือน มีนาคม พศ. 2562
เนื่องด้วยวันพุธที่ 20 เดือน มีนาคม 2562 จิตอาสา ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.ส่วนราชการ รพ. สต.บ้านโนนรังและประชาชนในเขตตำบลโนนรัง ทั้ง 9 หมู่บ้านได้ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ
ทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและวัดเครื่องตัดหญ้ากวาดถนนเก็บขยะสำรวจลูกน้ำเป็นต้นเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้ออื่นๆทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่รวมทั้งติดตามการดำเนินกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”ในชุมชนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน


/////////////////
นายศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
รพ. สต.บ้านโนนรัง ผู้รายงาน