Reporter&Thai Army

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการ “โคก-หนอง-นา เพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ( Resilience green comunity จ.พิจิตร )

20 มี.ค.62: พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการ “โคก-หนอง-นา เพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ( Resilience green comunity จ.พิจิตร ) ให้แก่ที่ประชุมพิจารณาโครงการฯ โดยมี พล.ท.กนก ภู่ม่วง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 102 สวนรื่นฤดี กทม.
โครงการฯของ กอ.รมน.จว.พิจิตร ดำเนินการในพื้นที่ ต.หนองโสนและ ต.เนินปอ อ.สามง่าม ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ วงเงิน 8 ล้านบาท , กิจกรรมพัฒนาอาชีพและผลผลิตจากน้ำที่เพิ่มขึ้น วงเงิน 3 ล้านบาทเศษ และกิจกรรมเสริมศักยภาพชุมชน-ปัจจัยการผลิต วงเงิน 1.2 ล้านบาท
ในการนี้ ที่ประชุมฯเห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้กับ กอ.รมน.จว.พิจิตร