Uncategorized

จ. ชัยภูมิ 21/8/61 เปิดตัวกลุ่มนำร่องต้นแบบของโครงการข้าวGAPครบวงจร

จ. ชัยภูมิ 21/8/61 เปิดตัวกลุ่มนำร่องต้นแบบของโครงการข้าวGAPครบวงจร

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจและเยี่ยมชมโครงการเชื่อมโยงตลาดและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจรพร้อมเปิดตัวกลุ่มนำร่องต้นแบบของโครงการฯ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเชื่อมโยงตลาดและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านตลาดหมู่ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเพื่อการดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตลาดก็เป็นหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 6 กลุ่ม ในพื้นที่6อำเภอโดยมี อำเภอจัตุรัส, อ.คอนสวรรค์, อ.บ้านแท่น อ.เมืองชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง และแก้งคร้อ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นกลุ่มนำร่องต้นแบบนำไปปรับใช้กับกลุ่มอื่นๆ และการจัดงานเปิดตัวครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงการตลาดและการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดย นาย ดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการรายงาน มีนายอำเภอเกษตรอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมต้อนรับเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 คน พร้อมกันนี้ท่านประธานได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะกับพี่น้องเกษตรกรและชมโรงสีข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลกุดน้ำใส ณ.ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ 13 บ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใสอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิก่อนเดินทางกลับ

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน