Uncategorized

ยโสธร เปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่2

ยโสธร เปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่2
จังหวัดยโสธร เปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่2 มี 40 บู๊ชจาก 4 จังหวัดอิสานใต้ เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้(21ส.ค.61) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่2 เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากความเป็นวิถีอีสาน ทั้งนี้เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ.บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกังสดาร สวัสดิชัย เกษตรจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร 4 จังหวัดอิสานใต้เข้าร่วมในครั้งนี้
ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดงาน และได้ลั่นฆ้องชัยเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมได้เดินเยี่ยมชมบู๊ชร้านค้ากว่า 40 ร้านค้า ของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จาก4 จังหวัดอิสานใต้(จังหวัดอุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร) ที่ได้นำผลผลิตสินค้าของดีแต่ละเครือข่ายนำมาจำหน่าย อาทิ กลุ่มเครือข่ายอำเภอเลิงนกทา ได้นำสินค้าผลผลิตด้านเกษตร มาจำหน่าย ,กลุ่มวิสาหกิจคำเขื่อนแก้ว นำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร และกลุ่มเครือข่ายอำเภอมหาชนะชัย ได้นำสินค้าผ้าพันคอ,ผ้าขาวม้าและผ้าต่างๆ
ทางด้าน นายกังสดาร สวัสดิชัย เกษตรจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” หลังจากครั้งแรกที่ได้จัดณ.บริเวณสวนพญาแถน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้ได้มีมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 จังหวัดอิสานใต้ มีความหลากหลาย โดดเด่น น่าสนใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้เกิดรายได้และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรสู่การตลาดสินค้าเกษตรอิทรีย์อย่างยั่งยืน อีกด้วย


……………………………….
นิ่มนวล มานาดี / โทร.093-0608923