Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ได้เป็นวิทยากรฝึกนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนท่าตะโกวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๐๐ ราย ในเรื่องการฝึกวินัยและระเบียบแถว เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย

– เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ได้เป็นวิทยากรฝึกนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนท่าตะโกวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๐๐ ราย ในเรื่องการฝึกวินัยและระเบียบแถว เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และปฏิบัติได้ถูกต้อง ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย