Reporter&Thai Army

ร.๔ พัน.๒ หมวดรักษาความสงบที่ 2 กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎรจิตอาสา ม.๗ บ.น้ำวิ่ง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี จำนวน ๒๐ คน ร่วมกัน สร้างบ้าน ให้กับ นาย สิทธิชัย สิทธิการนา

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๑ ร.๔ พัน.๒ หมวดรักษาความสงบที่ 2 กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎรจิตอาสา ม.๗ บ.น้ำวิ่ง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี จำนวน ๒๐ คน ร่วมกัน สร้างบ้าน ให้กับ นาย สิทธิชัย สิทธิการนา อยู่ บ.เลขที่ ๔๔/๒ ม.หมู่ ๗ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อุทัยธานี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ที่ผ่านมา โดยใช้งบของจังหวัด , ปภ. และ อบต.ทุ่งนางาม เริ่มดำเนินการวันนี้เป็นการเทปูนตั้งเสา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย