Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.(ท.) ร่วมกับ นายสุชาติ เทพประชุม นายอำเภอทรายทองวัฒนา ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,สัสดีอำเภอทรายทองวัฒนา,ชป.รส.อำเภอทรายทองวัฒนา,สื่อมวลชนจว.ก.พ. และปราชญ์ทัองถิ่นอ.ทาายทองวัฒนาจัดกิจกรรม “สานเสวนาและสันทนาการ”

1.เมื่อ 211000 ม.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.(ท.) ร่วมกับ นายสุชาติ เทพประชุม นายอำเภอทรายทองวัฒนา ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,สัสดีอำเภอทรายทองวัฒนา,ชป.รส.อำเภอทรายทองวัฒนา,สื่อมวลชนจว.ก.พ. และปราชญ์ทัองถิ่นอ.ทาายทองวัฒนาจัดกิจกรรม “สานเสวนาและสันทนาการ” และติดตามประเมินผล ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ดังนี้

1.1.นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความสามัคคีปรองดอง
1.2.พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) บรรยายในหัวข้อ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการใช้ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 120 คน โดยมี พ.อ.วีรยุทธ กวยะ ปาณิก รอง ผอ.รมน. จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการประกอบอาชีพดังนี้
2.1.กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน
2.2.กลุ่มเป่าแก้ว
2.3.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
2.4.กลุ่มปลูกอ้อย
2.5.กลุ่มทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.หน่วยจะได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อประสานกน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพและรายงานให้ทราบต่อไป
4.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเหตุการณ์ทั่วไปปกติ