ข่าวบันเทิงและกีฬา

นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินครสวรรค์ศึกษาเกมครั้งที่ 40

นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินครสวรรค์ศึกษาเกมครั้งที่ 40 โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศร่วมการแข่งขันจำนวนมาก จากนั้นได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทฟินเวทชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 ก.ก.ได้แก่ สิรวิชญ์ มะหะหมัด เขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวรัตถ์ มะเสนา เขต 1 จังหวัดนนทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนพรัตน์ ตันทะตุ่น เขต 9 จังหวัดสงขลา เด็กชาย ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ เขต 8 สุราษฎร์ธานี

ประเภทปลายเวท ชาย น้ำหนักเกินกว่า 45 ก.ก.แต่ไม่เกิน 48 กก. ได้แก่ นายก้องภพ หล้าโน เขต 1 จังหวัดปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพรรษกร นามจำปา เขต 10 กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายรวิพล อินทปันตี เขต 9 จังหวัดสงขลา เด็กชาย ถิรวัฒน์ ทูลเกียรติวิวัฒน์ เขต 3 จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทฟินเวทหญิง น้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก.ได้แก่ นางสาวอรวัน รัศมีประภา เขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1 เด็กหญิง ฉัตรชฏาภรณ์ บุญพันธ์ เขต 2 จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศิตานัน ชูเลิศ เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี เด็กหญิงพัชรพร สุขมนต์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี
ประเภทฟลายเวท หญิง น้ำหนักเกินกว่า 42 ก.ก. แต่ไม่เกินกว่า 44 ก.ก. ได้แก่ นางสาวอัยลดา วิภาสรัตนากร เขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวขวัญฤดี เย็นใจเฉื่อย เขต 2 จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุภัชชา หอมสมบัติ เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี เด็กหญิงชนิกานต์ เสนี เขต 9 จังหวัดตรัง ณ หอประชุมใหญ่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์