Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านหนองลัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ – ๒๒๑๐๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านหนองลัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาประชาคมบ้านหนองลัน หมู่ที่ ๔ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๔๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/UMhLZMuTBrI

https://youtu.be/fiPMicNxGCw