Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับราษฎร

เมื่อ 220900 มี.ค.62 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับราษฎร จำนวน 2 เที่ยว 12,000 ลิตร ดังนี้
1.ราษฎร บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง 5 ครัวเรือน
2. สำนักสงฆ์รอยพระบาท บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง
3. วัดพระธาตุปางหมู ต.ปางหมู
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย