ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด-ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทยปี 2562 ภายใต้แนวคิดสายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ การคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคมในภาพรวมจำนวน 150 รายและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นจำนวน 25 รายเพื่อเข้ารับพระราชทานโลกเชิดชูเกียรติประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 จังหวัดละ 1 คน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติที่กำหนด
การนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาคัดสรรสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ได้แก่ นางรุ่งทิวา ธรณี จากอำเภอเสลภูมิ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม – รายงาน