ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ

21 พฤษภาคม 2567  นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ นางเจียมจิต พรหมเกาะ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้มีพระสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งยืนนานตลอดไป ณ โรงแรมบันยันทรี สมุย หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และโรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน โรงแรมบันยันทรี สมุย จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 35 ราย ได้รับโลหิต 34 ยูนิต (คิดเป็น 13,600 CC) ไม่ผ่านการคัดกรอง 1 ราย