ข่าว ร้อยเอ็ด

พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และคณะ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และคณะ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการถวายการต้อนรับพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) โดยมี นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์ ถนอมเเสง นายอำเภออาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภออาจสามารถ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายการต้อนรับ
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ส่วนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เช่น โครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค การจัดระเบียบสังคมและอื่น ๆ อีกมากมาย รัฐบาลได้มีโครงการต่างๆ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ โครงการ Smart City รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในส่วนของการพัฒนาจิตใจก็ไม่ทอดทิ้งโดยทำควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุ เช่น โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้คนเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ปฏิบัติธรรม ศึกษาหลักธรรมคำสอน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มี 2 หมู่บ้านได้แก่ วัดสันตินิวาส บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 2, 12 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ และ วัดปุรา บ้านเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ

//////S«»i»p.new.91.online
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บกข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด