Uncategorized อาหารและยา

ร้อยเอ็ด”ภาคบ่ายลงพื้นที่ถ่ายทำการนำเครื่องมือ Smart phone ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่รพ.สต.บ้านแดงโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อสม 4.0″ครั้งแรกของประเทศ”ร้อยเอ็ด!!!

ร้อยเอ็ด”ภาคบ่ายลงพื้นที่ถ่ายทำการนำเครื่องมือ Smart phone ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่รพ.สต.บ้านแดงโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อสม 4.0″ครั้งแรกของประเทศ”ร้อยเอ็ด!!!

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโนนสว่างและตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 14.30 น.นางพัชรา ชมภูวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ”หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายชอบ จิตรไทย ผอ.รพ.สต.บ้านแดงโนนสว่าง พร้อมวิทยากรบรรยาย นายโกศิน ศาสนนันทน์ ทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่น smart อสม,มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนทีมงานอสม.สังกัดรพ.สต.บ้านแดงโนนสว่าง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้จำนวน 30 คนพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและจังหวัด
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพอสม ให้เป็นอสม 4.0โดยต้องมีความรู้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการจัดทำเครื่องมือที่ช่วยในการปฏิบัติงานสำหรับอสม.ซึ่งขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่น”smart อสม,www.อสม.com,และofficial line@ smart อสม.เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพ อสม จังหวัดร้อยเอ็ด!๚
พร้อมเดินทางลงพื้นที่ภาคบ่ายลงพื้นที่ถ่ายทำการนำเครื่องมือ Smart phone ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านแดงโนนสว่างและตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดถ่ายทำMV.อสม.4.0 ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในตำบลเหนืองเมือง กับการใช้แอปพลิเคชั่นระบบเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยกับการจัดเก็บฐานข้อมูล smart อสม 4.0.เป็นครั้งแรกของประเทศ”จังหวัดร้อยเอ็ด”กับการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในครั้งนี้พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่น อสม,มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!๚

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
อสม,จังหวัดร้อยเอ็ด 4.101
//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ๑๐๑ smart city สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว