ข่าวนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ ลานทอง เลขานุการ นายก อบต.ท่าอิฐ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา พร้อมด้วย นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์ ปลัด อบต.ท่าอิฐ พร้อมด้วย นางสาววรรณวิภา ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ และนักเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสำรวจจำนวนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด รวมถึงป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ภาวะที่ทารกเกิดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่ทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิต และพบภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ทารกมีความพิการในช่วงหลังคลอด ได้แก่ เลือดออกในสมอง สายตาพิการ มีพัฒนาการล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทารก ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาทารกมีจำกัด และขาดแคลนอุปกรณ์ เช่น ตู้อบทารกและเครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ ครอบครัวและภาครัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา หรือฟื้นฟูสภาพร่างกายไม่น้อยกว่า 4-5 ปี หรือบางรายอาจต้องได้รับการดูแล และเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต