Reporter&Thai Army Uncategorized

ฝึกเพื่อรู้ พร้อมช่วยประชาชน ” กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดคอร์ส Action Learning อบรมเทคนิคการดับไฟป่า และการแก้ไขสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ให้ทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562

” ฝึกเพื่อรู้ พร้อมช่วยประชาชน ” กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดคอร์ส Action Learning อบรมเทคนิคการดับไฟป่า และการแก้ไขสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ให้ทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน, อำเภอเชียงคำ, เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่อง การประสานงาน, การแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับนักผจญเพลิง และเทคนิคการดับไฟป่าเบื้องต้น ให้แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562

และชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมุ่งเน้นให้มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด