เกษตรกร

ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรติดตามงานโครงการประชารัฐที่สกลนคร

ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรติดตามงานโครงการประชารัฐที่สกลนคร
วันนี้ (23 มค.62) นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับทีม 5 เสือ ในการตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดย ตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จำกัด ซึ่งจังหวัดสกลนคร กำหนดแผนรวบรวม 5 จุด คาดว่าจะมีผลิตรวม 3,032 ตัน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท และตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดของนางฉวีวรรณ น้อยนาง ปลูกจำนวน 6 ไร่ อายุการปลูก 40 วัน และนายวิรัตน์ บุตรเพ็ง เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด จำนวน 6 ไร่ อายุการปลูก 70 วัน ที่ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร และรับฟังบรรยายสรุป พร้อมรับฟังปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง พบว่ามีปัญหาเรื่องหนอนกระทู้ และได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้ว

/////??///////////?//ทีม นสพ คน นคร สกล