Reporter&Thai Army

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ./ผอ.รมน.จว.พิจิตร มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร (ท) เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาโรงสีณิชกมลค้าข้าว มลพิษรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม

22 มี.ค.62 : นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ./ผอ.รมน.จว.พิจิตร มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร (ท) เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาโรงสีณิชกมลค้าข้าว มลพิษรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม CK.HALL อ.เมืองพิจิตร ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจาก สง.อุตสาหกรรมจังหวัด , ทสจ.จังหวัด ,ประมงจังหวัด , ที่ดินจังหวัด , กรมเจ้าท่า , ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 , อบต.ย่านยาว ,อำเภอเมือง , ภาคประชาชนกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และกลุ่มข้าวอินทรีย์พระราชทาน จ.พิจิตร
การแก้ไขปัญหาแม่น้ำพิจิตรเน่าเสียจากมลพิษที่รั่วไหลจากโรงสีลงเมื่อ 28 ก.ย.61 มีการผสมผสานหลักกฎหมาย – หลักการปกครอง และหลักความสามัคคีปรองดอง เข้าแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแก้ปัญหามาถึงระดับที่เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชุมชน กับผู้ประกอบการโรงสี
ศปป.4 กอ.รมน. จึงได้สนับสนุนให้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจะได้ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาฯไปเป็น Model ตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป