Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก ร่วมกับ พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔พัน.๒ / ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมกัน นำรถบรรทุกน้ำของ ร.๔พัน.๒ จำนวน ๑ คัน (๖,๐๐๐ ลิตร) ออกจ่ายน้ำให้แก่ ราษฎร

เมื่อ ๒๓๑๑๐๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก ร่วมกับ พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔พัน.๒ / ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมกัน นำรถบรรทุกน้ำของ ร.๔พัน.๒ จำนวน ๑ คัน (๖,๐๐๐ ลิตร) ออกจ่ายน้ำให้แก่ ราษฎร บ.โกรกลึก ม.๙ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จว.อ.น. จำนวน ๑ เที่ยว (๖,๐๐๐ลิตร) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๑๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย