Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวปราบยาเสพติด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พัฒนาชุมชนอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ประชุมติดตามผลักดัน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

พัฒนาชุมชนอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ประชุมติดตามผลักดัน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 ที่ห้องประชุม หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าวัดร้องอ้อ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วยนางวาสนา ขันทะสีมา พัฒนากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำตำบลสันผีเสื้อ พร้อมคณะฯ นำนโยบายโครงการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้กระบวนการ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ให้บรรลุผลสำเร็จถึงขั้นที่ 6 กิจกรรมจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยทางกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ โดยได้ชี้แจงและเอกสารมอบให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันผีเสื้อ 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 – 9 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สันผีเสื้อสามัคคี หมู่ 9 และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้.