ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุร้อยเอ็ด

23 พฤษภาคม 2567  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน” โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร ร้อยโท โกศล เวียงอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล ข้าราชการ และประชาชนชาวตำบลแสนชาติ เข้าร่วมพิธี

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,000,000 บาท

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ ทั้งนี้ หวังใช้อาคารศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ของผู้สูงอายุประชาชนชาวตำบลแสนชาติ ผ่านการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน ต่อยอดขับเคลื่อนงานของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในช่วงวัยสูงอายุอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขอย่างยั่งยืน

สมนึก บุญศรี  รายงาน