ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จ.ตรัง

23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องภูมิพลินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ นายศุภชาติ เขมวุฒิพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ดร.ซัยนัฟ ระยา ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง คณะที่ปรึกษาชมรม และแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE หวังให้บุคลากรมีทักษะ องค์ความรู้ ประสบการณ์ มุ่งสู่การพัฒนากิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่เป้าหมายหลักของเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด


ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ได้ประกาศนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่อาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ ส่งเสริมการดำเนินแบบ “เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” สนับสนุนงบประมาณ สร้างความพร้อมในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสตติดและอบายมุข กรรมการชมรม และอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจดำเนินงานตามพระดำริ และยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า กล่าวต่อไปอีกว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE มรส. ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ดำเนินการร่วมมือกับอำเภอ สถานศึกษา และชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และประชาชนมุ่งสร้างแกนนำ ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมทุกประเภททั้ง เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยเฉพาะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมายหลัก คือ สร้างพื้นที่ดี ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน มีโอกาสและได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความสนใจ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีมาตรการคัดกรอง ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสพติด ตามโครงการใครติดยายกมือขึ้น พัฒนาศูนย์เพื่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการการดำเนินงานกับโครงการวิศวกรสังคม คือ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม

กนกรัตน์ ศรียาภัย : ข่าว
เสถียรพงษ์ นิสัยกล้า : ภาพ