ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กิจกรรมอบรมให้ความรู้สื่อมวลชนและหน่วยงานภาคี เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมี โดย นายพลัฏฐ์ นิลเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 100 คน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กิจกรรมอบรมอบรมสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่สื่อมวลชนและภาคีเครื่อข่ายในเรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในโอกาสต่างๆต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าในการที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับนั้น มีขั้นตอน และวิธีการเลือกหลายขั้นตอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าว และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในโอกาสต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชน จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ อำนาจและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.