Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 104 คน

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 104 คน ตามหลักสูตร “การเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการบรรจุใหม่เกี่ยวกับ “การครองตน ครองคน ครองงาน” โดยขอให้เรียนรู้ถึงบริบทของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่อาศัยและมีความเจริญค่อนข้างสูง ข้าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงมีบทบาทการทำงานที่แตกต่างจากข้าราชการในจังหวัดอื่นๆ นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี