Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่, กฟภ.อ.ลี้ และราษฎรในพื้นที่ฯ หลังเกิดเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ บ.ดงสักงาม ม.6 และ บ.ผาหนาม ม.12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ลงพื้นที่ฯ เพืรอทำการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 18 หลังคาเรือน, ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ปัจจุบันประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

เมื่อ 22 ก.ย.61, 1430 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่, กฟภ.อ.ลี้ และราษฎรในพื้นที่ฯ หลังเกิดเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ บ.ดงสักงาม ม.6 และ บ.ผาหนาม ม.12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ลงพื้นที่ฯ เพืรอทำการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 18 หลังคาเรือน, ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ปัจจุบันประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว รายระเอียดดังนี้.-

1. นายอิ่นหลัน บุตรมา บ้านเลขที่ 57 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 10 แผ่น
2. นายภิรมย์ ตามา บ้านเลขที่ 111/2 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 6 แผ่น
3. นายดุษฎี ไชยลังกา บ้านเลขที่ 20/2 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 4 แผ่น และ ครอบหลังคา จำนวน 5 แผ่น
4. นายใจยา ยอดคำ บ้านเลขที่ 170 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 3 แผ่น และหลังคา จำนวน 2 แผ่น
5. นายนิตยา มูลกันทา บ้านเลขที่ 9 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 20 แผ่น
6. นายพิภพ กันทะจี้ บ้านเลขที่ 5 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 10 แผ่น และหลังคา จำนวน 3 แผ่น
7. นายเพชร มาเรียน บ้านเลขที่ 72 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 10 แผ่น
8. นายอินตา มาเรียน บ้านเลขที่ 85 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 12 แผ่น และหลังคา จำนวน 6 แผ่น
9. นางสมศรี ทิมสวัสดิกุล บ้านเลขที่ 122 ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 4 แผ่น และหลังคา จำนวน 11 แผ่น
10. นายบรรจง ตันยศ บ้านเลขที่ 90 ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 4 แผ่น และหลังคา จำนวน 1 แผ่น
11. นายเฉลิม ศรีแป้น ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 4 แผ่น
12. นางดุลณัฐ เรียนอิมทร์ ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 4 แผ่น และหลังคา จำนวน 2 แผ่น
13. นายมณเทียร คำศิริ ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 10 แผ่น และหลังคา จำนวน 4 แผ่น
14. นายสุพจน์ มานะเพียร ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 5 แผ่น และหลังคา จำนวน 5 แผ่น
15. นางเพ็ญศรี ใหม่พรม ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 5 แผ่น
16. นายยอด มานะเพียร ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 80 แผ่น และหลังคา จำนวน 20 แผ่น
17. นายกิติชัย มานะเพียร ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายหลังคาลอนคู่ จำนวน 3 แผ่น และหลังคา 3 แผ่น
18. วัดผาหนาม ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. กระเบื้องแผ่นเล็กศาลาวัด จำนวน 260 แผ่น
ซึ่งทางหน่วยได้ประสานงาน ทต.ป่าไผ่ และ กฟภ.อ.ลี้ เข้ามาทำการแก้ไขขั้นต้นเรียบร้อย และจะได้ติดตามรายงานให้ทราบต่อไป