Uncategorized

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วันที่ 23 กันยายน 2563

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วันที่ 23 กันยายน 2563

เวลาประมาณ 11:00 น นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน เปิดศูนย์เทคโนโลยีวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนาย สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงาน ถึง การเปิดศูนย์เทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่างในวันนี้ ว่าวิทยาลัยสารพัดช่างได้เข้าร่วมโครงการคลีนิค เทคโนโลยีกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญของคลินิกเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนา ประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และการสร้างกลไก ความร่วมมือสู่กลุ่มเป้าหมายเช่นชุมชน วิสาหกิจชุมชน OTOP และผู้ประกอบการ sme ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สำนัก คณะกรรมการอาชีวศึกษาที่มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแผนบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร ปกติ นักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น และประชาชนทั่วไป ไปใต้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ บริการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือ ต่อ ยอดอาชีพ พัฒนาการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย หลัก จำนวน หนึ่ง เทศบาลและ 6 ตำบล ได้แก่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก และ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกวังชมภูเป็นต้น ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 10 แห่ง 1 คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ขอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ธนาคารส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5 ธนาคารเพื่อการเกษต 6ธนาคารออมสิน 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 บริษัทไร่นายจุลคุ้นวงศ์ 9 บริษัท A SS เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัด 10บริษัทมอสกี้คอร์ปอเรชั่นจำกัด หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการ จังหวัด ได้ ทำพิธีตัดริบบิ้น เปิดงาน เสร็จแล้ว ได้เดินชม นิทรรศการ ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้นำไปแข่งขัน ระดับประเทศ และได้รางวัล กลับมา และได้เข้าเยี่ยมชม ห้องอาหารครัวการโรงแรม และยังให้กำลังใจนักศึกษา หลังจากนั้น ได้รับประทานอาหารร่วมกัน