ข่าวเชียงใหม่

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวน และชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดับไฟอย่างรวดเร็ว ย้ำหากพบการเผา ให้ดำเนินคดีทันที

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวน และชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดับไฟอย่างรวดเร็ว ย้ำหากพบการเผา ให้ดำเนินคดีทันที พร้อมกำชับให้ทุกท้องถิ่นออกให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้าน และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนให้ทั่วถึงทุกชุมชน

วันนี้ (24 มี.ค.62) ที่ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแต่ละพื้นที่ หลังสถานการณ์ปัญหาหมอกควันยังคงปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ในพื้นที่ป่า และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควัน ซึ่งเป็นปัญหาจากภายใน และยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองจากนอกพื้นที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับกระแสลมมีกำลังอ่อน ไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกไปจากพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ให้ทุกอำเภอดำเนินการตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด โดยให้จัดชุดลาดตระเวน ตรวจตรา เพื่อป้องกันการเผาป่า และจัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาไหม้ในพื้นที่ และหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งสั่งการให้อำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ เพี่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า และกำชับให้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับเด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัว (ระบบทางเดินหายใจ) และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือตามเทศบาลท้องถิ่นของตนเอง และให้แจกจ่ายแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้ทั่วถึงทุกชุมชน ตลอดจนให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้างทำความสะอาด และควบคุมพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือจากประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ำต้นไม้ ฉีดล้างถนน หรือทางเท้าหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

************
อภิชาติ เฮงพลอย / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
24 มีนาคม 2562