ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ยโสธรเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน 

23 เมษายน 2567  นายอดิศักดิ์ นามวงค์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมาย นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยว ชุมชน ที่ ลานกิจกรรมกลุ่มโคขุนหนองแหน หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ อันเป็นลำดับต้นๆของประเทศ และปัจจุบันมีการกระจาย รายได้ไปในหลายภูมิภาค เช่นการเดินทาง ที่พักการซื้อของที่ระลึกผู้ประกอบการมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชนจึงดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจังหวัดยโสธรคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP และนวัติวิถีบ้านหนองแหน หมู่ 7 ตำบลหนองแหน ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน การจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ เพื่อรองรับการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวได้และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบ การโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านหนองแหนสามารถจัดนิทรรศการ แบบกระจายที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติด้วยตนเองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างแพร่หลาย ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 23เมษายน 67 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ภาคีการพัฒนาภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวน 100 คนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน 10 คน สร้างการท่องเที่ยว พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน.

พลากร แก้วขวัญข้า  รายงาน