ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประชุมขับเคลื่อนวัดสวยด้วยความสุข จัด Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ

24 เมษายน 2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม, ประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ในการประชุมฯ มีคณะกรรมการบริหารกลาง, คณะกรรมการระดับหน ได้แก่ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้, คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ, คณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ และเครือข่าย, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1, เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, ประธานกรรมการบริหารกลาง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กล่าวถวายรายงานฯ

จากนั้น นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่อง “แนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2” จากนั้นพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, กรรมการบริหารกลางฯ ร่วมกับ พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการบริหารกลาง บรรยายเรื่อง “แผนการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” จากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มวางแผนการดำเนินโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ทุกคณะ และนำเสนอผลการประชุมฯ เพื่อร่วมกันออกแบบ วางแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทุกมิติในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ทั้งนี้ ตามที่มหาเถรสมาคม โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีมติเห็นชอบ และมีพระบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัดเป็นสถานที่สะอาด ร่มรื่น เหมาะสมกับการเรียนรู้ และการจัดการสิ่งแวดล้อมวิถีพุทธอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งพันธกิจของโครงการฯ ที่กำหนดไว้ คือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, 2. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และ 3. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัด และชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการสร้าง “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน” สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.wat3579.com


นอกจากนี้ ภายในการประชุมฯ ยังมีข้อสรุปร่วมกันในการเชิญชวนเครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) รวมถึงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบรมวงศานุวงศ์ ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีของโครงการฯ อีกด้วย.
สญชัย คล้ายแก้ว  รายงาน