ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3  

24 มิถุนายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 โดยมี นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงาน ที่ วัดไตรภูมิ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร รวมถึงจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ และเอกชน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร  โดยมีการให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ รวมถึงแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง และด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และ องค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

สมนึก บุญศรี  รายงาน