Uncategorized

พ.อ.บุญประสิทธิ์. มีสอาด รองผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท) ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมหมาย. อินดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ร่วมออกจัดระเบียบสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองของจังหวัดที่ อ.คีรีมาศ

วันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 20.30 พ.อ.บุญประสิทธิ์. มีสอาด รองผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท) ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมหมาย. อินดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ร่วมออกจัดระเบียบสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองของจังหวัดที่ อ.คีรีมาศ ผลการปฎิบัติ ไม่พบสิ่งผิดกฏหมายและได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบของการประกอบกิจการร้านอาหารที่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เหตุการณปกติครับ