Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่าย ขอรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ของประชาชน ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว

เมื่อ 251000 เม.ย.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่าย ขอรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ของประชาชน ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ ดังนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ เวลา 1400 พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว ปฎิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท),นางคุณารักษ์ เกตุวิทย์ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จว.ก.พ.,นายนภดล ปันติ๊บ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอพรานกระต่าย,น.ส.ดวงกมล ติ๊บปะละวงศ์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงาน ศดธ.อ.พรานกระต่าย,นายยงยุทธ ชนะภัย ผอ.กลุ่มทรัพยากรน้ำ สนง.ทสจ.จว.ก.พ.,นายยงยุทธ แสงเทียน ผู้แทน ปภ.8 จว.ก.พ.,นายธนพล พิมพ์พันธ์ ผอ.ส่วนปฏิบัติการ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 ก.พ.,นายวัชระ เกียรติเจริญกุล สำนักงานชลประทาน จว.ก.พ.,นายนพรัตน์ ขวัญแสน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6(น้ำดิบมะพร้าว) และนายเสวียน พละทรัพย์ กำนันตำบลท่าไม้ ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้าน ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้เนื่องจากสระน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาแห้งขอด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 80 ครัวเรือน โดย อบต.ท่าไม้ได้จัดรถน้ำสนับสนุนส่งน้ำให้กับประชาชนแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ ให้ ศดธ.จว.ก.พ.ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลจาก ปภ.8 เพื่อนำมาสูบน้ำจากสระของ ม.1 บ.สมอโคน ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอ โดยส่งไปยังสระผลิตน้ำประปาของ ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว โดยในวันนี้เวลา 0930 ปภ.8 ได้นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลมาดำเนินการติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้ว ณ ปัจจุบัน(1330) ระดับน้ำในสระ ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว มีประมาณ 30 เปอร์เซนต์ของความจุสระ โดย จนท.ปภ.8 แจ้งว่าจะใช้เวลาสูบน้ำประมาณ 2 วันจึงจะแล้วเสร็จ และทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซนต์จะเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งน้ำขึ้นหอส่งและจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย