Uncategorized

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นำราษฎรบ้านคำสุขและใกล้เคียง ปลูกป่า 500 ต้นภายใต้เราทำความดีด้วยหัวใจ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นำราษฎรบ้านคำสุขและใกล้เคียง ปลูกป่า 500 ต้นภายใต้เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตน้ำกินให้ใช้แก่ชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มิ.ย. 62 นายสิงห์ชัย กรองบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่การเกษตร ส.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ) อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม การปลูกป่าภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง( ศสส.ประจำปี 2562 ) บริเวณห้วยหินตั้ง บ้านคำสุข หมู่ที่ 1 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วยต้นหวาย ต้นขนุน และต้นไผ่ และอื่น ๆ โดยมีราษฎรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 คน ประกอบด้วยบ้านคำสุข บ้านแม่ยวมน้อย บ้านแม่ยวมหลวง และบ้านนางี้ว 

นายสิงห์ชัย กรองบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง ( ศสส.ประจำปี 2562 ) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสร้างจิตรสำนึกแก่ประชาชนชุมชนที่มีใจรักษาผืนป่าให้ยั่นยืนมั่นคงในภายหน้า เป็นการสร้างให้ระบบนิเวศกลับมาดียิ่งขึ้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และสัตว์น้ำหายาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชน ขณะเดียวกันเมื่อต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ อนาคตเมื่อต้นไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตใหญ่ขึ้น จึงเป็นแหล่งผลิตน้ำที่สะอาด ประชาชนในพื้นที่สามารนำน้ำดังกล่าวมาต่อเป็นน้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชนต่อไป