ข่าวเชียงใหม่

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ส่งมอบฝายสุดท้ายให้ประชาชน

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ส่งมอบฝายสุดท้ายให้ประชาชน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาทีดินเชียงใหม่ ตรวจสอบฝายที่ 157 ฝายสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอแม่เชียงดาว อำเภอแม่ริม อำเภอฝาง และอำเภอแม่ออน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้ประชุมและติดตามสรุปงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 และร่วมวางกระสอบใบสุดท้าย ของฝายตัวที่ 157 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอเชียงดาว จำวน 46 ฝาย ,อำเภอฝาง จำนวน 46 ฝาย ,อำเภอแม่ริม จำนวน 15 ฝาย และอำเภอแม่ออน จำนวน 50 ฝาย ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ มีนายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายสรุปกิจกรรม และปัญหาอุปสรรค ของโครงการฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อประโยชน์การใช้สอย การเลี้ยงชีพและเษตรกรรม
ทั้งนี้โครงการสร้าง ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในอำเภอเชียงดาวมีทั้งสิ้น 46 ฝาย ประกอบด้วย ต.เมืองนะ 14 ฝาย ต.ทุ่งข้าวพวง 16 ฝาย ต.เมืองงาย 16ฝาย โดยฝายดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่โครงการ รวมทั้งเป็นการจ้างงานในพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชน ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 3ตำบล 12หมู่บ้าน จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งขณะนี้จ.เชียงใหม่มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการตรวจและส่งมอบฝายให้กับประชาชน หน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ดูแลต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน