ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) “พล.ต.สืบสกุล” ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ตรวจเยี่ยมพร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่กำลังพล ศมพ.อ.อมก๋อย

“พล.ต.สืบสกุล” ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ตรวจเยี่ยมพร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่กำลังพล ศมพ.อ.อมก๋อย

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เดินทางตรวจเยี่ยม และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่ กำลังพล ของ ศมพ.อ.อมก๋อย และคณะทำงานตามแผนงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อยจว.ช.ม. เพื่อให้การดำเนินงานมีการบูรณาอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ได้รับมอบ เมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวนหนึ่ง จากผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รวบรวมจากผู้ที่มีเจตนา ต้องการที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ต้องการให้พื้นที่ของ อ.อมก๋อย ปลอดฝิ่นอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยากไร้ รวมทั้งให้มอบให้กำลังพลชุดมวลชนสัมพันธ์ นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 1,000 ผืน

พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เผยว่าได้มอบเมล็ดฝิ่นเนื่องในวันปิยะมหาราช 2562 และ ได้นำผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพมามอบให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารก่อนเข้าสู่ห้วงฤดูหนาว ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น/ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ระยะ 5 ปี (2560-2564) โดยในปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาทั้งจาก กองพลทหารราบที่ 7และกองทัพน้อยที่ 3 ได้มีผลงานที่เป็นรูปธรรมในการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น (908.03 ไร่ /2560, 26.48ไร่/2562) และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด (1,957 คน (2560-2562) รับเมทาโดน 1,739 เลิก 214, จิตวิญญาณ 218 เลิก 103) ตามนโยบาย และข้อสั่งการของ มทภ.3/ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ การทำงานในพื้นที่ อ.อมก๋อย ต้องร่วมกันบูรณาการจากทุกหน่วยงานทั้งส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวัง, การตัดทำลายพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น และร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้ละ เลิกปลูกฝิ่น สำหรับนโยบายการปฏิบัติงานในปี 2563 โดยมุ่งเน้น “การควบคุมพื้นที่” ไม่ให้มีการปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดรักษาให้มากยิ่งขึ้นทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบการรับยาเมทาโดน และระบบจิตวิญญาณ ป้องกันคนรุ่นใหม่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกัน และปราบปรามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หน่วยจึงได้ให้ความเชื่อมั่นกับผู้นำที่ประชาชนศรัทธา จึงได้เชิญชวนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันปิยะมหาราช เลิกเป็นทาสยาเสพติค และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ร่วมใจกันมามอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และเนื่องจากเป็นห้วงเริ่มต้นจะเข้าสู่ฤดูหนาว ศมพ.อ.อมก๋อยจึงได้นำผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ มามอบให้กับประชาชนทั้งที่นำเมล็ดฝิ่นมาให้ ในวันนี้ โดยมอบให้กับหน่วยชุดมวลชนสัมพันธ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านซิแบร, บ้านทุ้งต้นงิ้ว และดอยแบแล ได้นำไปมอบให้กับประชาชนถึงที่บ้าน รวมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง