Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

พลตรีชูศักดิ์ สงวนบุญญพงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด เป็นทหารกองหนุน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น พลตรีชูศักดิ์ สงวนบุญญพงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลด เป็นทหารกองหนุน

ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นรุ่นที่ 14 ของการดำเนินโครงการซึ่งรุ่นแรกและดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2556 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีพล ทหารกองประจำการในสังกัด กองพลทหารม้าที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 36 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 953 นาย

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 4 ข้อ
ข้อที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับทราบถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทของทหารกองหนุนภายหลังจากปลดประจำการแล้ว
ข้อที่ 3 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับอบรม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกทหารกองหนุนตามที่มณฑลทหารบกที่ 36 ได้จัดตั้งชมรมทหารกองหนุนอย่างเป็นรูปประธรรม
ข้อที่ 4 เป็นการพบปะและปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน
ในการ อบรมในวันนี้มณฑลทหารบกที่ 36 ได้จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย
ชมรมข้าราชการบำนาญทหารและทหารผ่านศึกจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก
ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 36
และสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้น