Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์ แถลงข่าว

กอ.รมน. ภาค ๓ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๕๕ ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

*** กอ.รมน. ภาค ๓ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๕๕ ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ … วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ . กองพันทหารม้าที่ ๑๓ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองทัพภาคที่ ๓ / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ได้กำหนดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ครั้งที่ ๕๕ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงค์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แถลงข่าว อันนี้มีหัวข้อข่าว ที่สำคัญ 5 เรื่องด้วยกัน

โดยได้การต้อนรับ จาก พ.อ. นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ท) พร้อมกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ เรื่องที่ 1 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกฯ ดังนี้ เป็นการฝึก การปฏิบัติเป็นชุด ให้พร้อมรบได้ทุกสถานการณ์ สามารถปฏิบัติการรบได้หลายรูปแบบและหลายมิติ เป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการเป็นทหารอาชีพ ให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำหน่วยและมีจิตใจ รุกรบ เสริมทักษะในการใช้อาวุธให้เกิดความแม่นยำและปลอดภัย มีความคล่องตัวเป็นนักรบที่มีไหวพริบปฏิภาณ ปฏิบัติการรบ โดยใช้กำลังขนาดเล็กแต่มีขีดความสามารถสูง เรื่องที่ 2 การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร(ลองกอง) ตกต่ำ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสั่งซื้อผล ผลิต เพื่อช่วย เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องที่ 3 การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการ หน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

โดยไม่ถูก ต้องตามกฎหมาย อย่างจริงจังเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาตินั้น จึงต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เรื่องที่ 4 การเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังในฤดูหนาว อันได้แก่ 1 โรคหัด 2 โรคปอดอักเสบ 3 โรคไข้หวัดใหญ่ 4 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส 5 โรคมือเท้าปาก เรื่องที่ 5 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ห้วงฤดูหนาว ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ( จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดตากและจังหวัดลำพูน) การแก้ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจะ ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและถาวรได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหา เกิดจิตสำนึกมีความรักและหวงแหนป่า ไม้ในบ้านเกิด ตลอดจนมีการวางแผน ใน ระบบแบบแผนตามลำดับขั้นตอนอย่าง มั่นคงและยั่งยืน สุดท้ายของงานแถลงข่าว ทีมข่าว Tiger New จังหวัดเพชรบูรณ์. ร่วมกันมอบหนังสือ นิตยสาร ตำรวจสถานีประชาชนประจำเดือนกันยายน 2562 ให้กับ พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผอ.รมน.จว.พ.ช.(ท) และ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แล้วร่วมกันถ่ายภาพพร้อมสื่อมวลชน

…ภาพ/ข่าว ทีมงาน นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย..นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม